Polityka prywatności

Celem tych zasad jest poinformowanie Cię, jak używamy Twoich danych osobowych, gdy korzystasz z kierującej Cię do niniejszej Polityki  strony internetowej lub aplikacji komórkowej: 

1. O FIRMIE

Firma Mylan Healthcare sp. z o.o. (dalej zwana “Mylan” lub “My”), niniejszym informuje, że wykorzystuje Twoje dane, które podałeś dobrowolnie na kierującej Cie do niniejszej Polityki stronie/aplikacji.


2. JAK MYLAN UZYSKUJE DANE OSOBOWE?

Mylan pozyskuje dane w sytuacji kiedy:

 • Użytkownik ubiega się o pracę w sekcji “Kariera w Mylan” z wykorzystaniem następującego adresu mailowego przeznaczonego dla procesu rekrutacji: http://www.mylan.com/en/careers np.  klikając na link, który przekierowuje do stosownego formularza na stronie zewnętrznej prowadzonej przez usługodawców Mylan’s service (np. Taleo) 
 • Użytkownik wypełnienia formularz aby brać udział  w konkursie  
 • Użytkownik wypełnienia formularz na stronie w celu otrzymywania informacji marketingowych  
 • Użytkownik wypełnienia formularz w celu otrzymywania powiadomień o dacie ważności naszego produktu  Użytkownik wypełnia formularz w celu założenia konta użytkownika strony internetowej
 • Podczas odwiedzania przez Użytkownika  witryn internetowych zbierają one i przechowują dane osobowe, które są generowane automatycznie podczas korzystania z nich. Również preferencje i anonimowe statystyki użytkowania. Podczas odwiedzania przez Użytkownika  stron internetowych firma i nasi zewnętrzni usługodawcy odbierają i rejestrują dane pochodzące z Twojej przeglądarki w swoich logach serwerów, również adres IP oraz pliki cookie itp. (patrz sekcja poniżej).
 • 3. DLACZEGO TWOJE DANE SĄ POTRZEBNE

  Mylan zbiera dane z powodu:
 • wypełnienia formularza aby brać udział w konkursie,
 • wypełnienia formularza na stronie w celu otrzymywania informacji marketingowych, 
 • przetwarzanie jest niezbędne w szczególności dla naszych uzasadnionych interesów aby dostosować jakość strony internetowej do oczekiwań Klientów , organizować konkurs, przesyłać informacje handlowe.
 • 4. JAKIE DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE


  Zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe o w zależności od formularza umieszczonego na stronie/aplikacji:
 • imię, nazwisko, e-mail, NPWZ, adres, numer telefonu, specjalizacja, datę ważności leku,
 • dane umożliwiające identyfikację elektroniczną, a dostępne na Twoim komputerze (jak "pliki cookie" lub "adresy IP").
 • 5. JAK FIRMA WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE

  Zebrane dane są zasadniczo wykorzystywane do w celu dostarczania i poprawy naszych usług:
 • w celu komunikacji z użytkownikiem,
 • w celu odpowiedzi na zapytanie,
 • w celu informowania użytkownika o nowych produktach i usługach oraz możliwościach pracy w firmie Mylan,
 • w celu realizacji umowy,
 • w celu przeprowadzenia konkursów.
 • 6. JAK DŁUGO DANE OSOBOWE SĄ PRZECHOWYWANE

  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez firmę Mylan do czasu, gdy nie będą już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób. Mylan ustala okresy przechowywania danych następująco:
 • dane związane z wykonaniem usługi (np. korzystane z naszych aplikacji) lub z wnioskiem przed zawarciem umowy o świadczenie usług z firmą Mylan są przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu umowy dane te są archiwizowane dla celów rachunkowych oraz sądowych w ustawowym terminie przedawnienia,
 • dane związane z marketingiem (w tym biuletyny i dane dotyczące ogólnych i specyficznych zapytań) są przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • firma Mylan stosuje powyższe kategorie wyznaczenia okresów przechowywania danych plików cookie i / lub podobnych technologii używanych przez firmę Mylan.
 • 7. COOKIE

  Gdy odwiedzasz naszą witrynę, Mylan może również zbierać dane bezpośrednio za pomocą plików cookie, dzienników serwerów lub podobnych technologii, danych osobistych z przeglądarki (w tym adresu IP i preferencji) oraz anonimowych statystyk użytkowania. W związku z tym możemy wykorzystywać dane osobowe, które uzyskujemy z plików cookie w następujących celach:
 • aby śledzić dane wejściowe podczas wypełniania formularzy online, koszyków itp,
 • w celu identyfikacji użytkownika po zalogowaniu,
 • do wykrywania nadużyć uwierzytelnienia,
 • w celu odtwarzania zasobów wideo lub audio,
 • zrównoważenia obciążenia serwera,
 • zapamiętania preferencji użytkownika,
 • zaoferowania wtyczek społecznościowych stron trzecich i wymiany zawartości cookie,
 • do śledzenia plików cookie wtyczek społecznościowych,
 • w celu przeprowadzania analiz i badania rynku,
 • do celów reklamy behawioralnej online,
 • aby umożliwić stronom trzecim śledzenie Cię w celach związanych z reklamą behawioralną, analizą lub badaniami rynku.
 • Przypominamy, że masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą plików cookie. W tym celu możesz wyłączyć instalację plików cookie, konfigurując przeglądarkę. Każda aktualna przeglądarka pozwoli Ci zmienić ustawienia związane z plikami cookie. Ustawienia te są zwykle dostępne w przeglądarce w sekcji "Narzędzia", "opcje", "pomoc" lub "preferencje".
  Pewne działania podejmowane w celu zarządzania ustawieniami związanymi z plikami cookie prawdopodobnie wpłyną na sposób przeglądania Internetu, a także na warunki dostępu do niektórych usług wymagających użycia plików cookie. Firma nie będzie odpowiadać z tytułu konsekwencji związanych z nieprawidłowym działaniem naszych usług i odmową lub usunięciem koniecznych do poprawnego działania witryny plików cookie.

  8. ODBIORCY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

  Mylan może wysyłać Twoje dane do następujących kategorii odbiorców: Firma Mylan współdzieli dane osobowe z odpowiednimi oddziałami i oddziałami firmy Mylan na zasadzie "niezbędnej wiedzy" (dane dotyczące rekrutacji między firmą rekrutującą a firmą macierzystą itp.), może również udostępniać dane osobowe osobom trzecim na następujących warunkach:
 • Firma Mylan musi udostępniać takie dane osobowe swoim dostawcom usług działającym w naszym imieniu, a mianowicie naszym dostawcom usług technicznych, takim jak dostawcy usług konserwacji i hostingu lub dubprocesorów, którzy świadczą żądaną usługę (na przykład, gdy ubiegasz się o pracę w sekcji "Kariera Mylan"),
 • Firma Mylan otrzymuje wniosek od organu sądowego lub innego prawnie upoważnionego organu administracji, który żąda ujawnienia takich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • 9. MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

  Aby oferować swoje usługi, Mylan może potrzebować przenieść Twoje dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym dane zostały pierwotnie zebrane. Kraje te mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak kraj, w którym pierwotnie dostarczyłeś swoje dane osobowe.
  Jeśli chodzi o przekazywanie danych osobowych z firmy Mylan w twoim kraju, do biur Mylan N.V. znajdujących się w USA: Mylan N.V., uzyskała certyfikat UE-U.S. Ramy Tarczy Prywatności, określone przez Departament Handlu i Komisję Europejską, dotyczący gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania, przekazywania i innego przetwarzania danych osobowych przekazywanych z EOG do USA. Więcej informacji na temat Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie https://www.privacyshield.gov . Zastosowanie mają przepisy art.44-46 RODO.
  W odniesieniu do przekazywania danych osobowych z firmy Mylan w twoim kraju, do jakiegokolwiek innego podmiotu Mylan lub dostawcy będącego stroną trzecią, a znajdującego się w innym kraju. Firma Mylan wprowadza odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych oraz zdolności tych osób do korzystania z odpowiednich praw.

  10. TWOJE PRAWO DO PRYWATNOŚCI

  Możesz żądać od firmy Mylan
 • dostępu i możliwości sprostowania błędnych danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszalności danych (tj. żądać przechowywania danych osobowych w uporządkowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie),
 • usunięcia Twoich danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie odbywa się za Twoją zgodą, masz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Masz również prawo do złożenia skargi do następującego organu nadzorczegotj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz się z nami skontaktować, jak wskazano w sekcji 14 poniżej, zawierającej dane kontaktowe.

  11. JAK MYLAN CHRONI DANE OSOBOWE?

  Firma Mylan dołoży wszelkich starań, aby chronić twoje dane osobowe przed uszkodzeniem, utratą, ujawnieniem, przywłaszczeniem, wtargnięciem, zmianą lub zniszczeniem. Aby chronić prywatność danych, zapewniamy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych, którzy muszą znać te informacje w celu zapewnienia Ci świadczeń lub usług. Firma szkoli swoich pracowników w aspekcie prywatności.

  12. PRYWATNOŚĆ DZIECI

  Firma Mylan nie zbiera w sposób świadomy, nie przechowuje, ani nie używa danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia i żadna część witryny / aplikacji nie jest skierowana do dzieci w tym wieku. Jeśli dowiesz się, że dane osobowe dzieci poniżej 16 lat zostały zebrane przez stronę internetową / na wniosek firmy Mylan i bez zgody udzielonej lub autoryzowanej przez osobę sprawującą władzę rodzicielską nad dzieckiem, prosimy o kontakt na jakikolwiek adres podany w sekcji 14 niniejszego dokumentu.

  13.ZMIANY NASZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI I PRAKTYKI

  Polityka prywatności może być modyfikowana przez firmę Mylan w dowolnym momencie. W przypadku, gdy firma Mylan zechce dostosować politykę prywatności (np. zamierza wykorzystywać Twoje dane osobowe do celów innych, niż określone w możliwej do zidentyfikowania polityce prywatności, obowiązującej w momencie gromadzenia danych), zawiadomienie o takich modyfikacjach zostanie opublikowane w zmienionej wersji aktualnej polityki prywatności, która będzie obowiązywać z chwilą jej publikacji. Firma Mylan powiadomi użytkownika o takich zmianach, publikując je na stronie polityki prywatności lub wysyłając wiadomość e-mail lub inne powiadomienie.

  14. KONTAKT Z DZIAŁEM DANYCH OSOBOWYCH / PYTANIA

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy związanych z niniejszą polityką prywatności i sposobem gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych lub korzystaniem z praw związanych z danymi osobowymi (patrz sekcja 6), prosimy o kontakt z odpowiednią usługą świadczoną przez firmę Mylan:

 • dataprivacy@mylan.com,
 • Chief Privacy Officer, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, Pa. 15317, United States,
 • telefon: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm
 • Firma Mylan powołała również Inspektora ds. Ochrony Danych [DPO]. DPO: Audrey Gerin; Kontakt z DPO: dataprivacy@mylan.com.


  KLAUZULA INFORMACYJNA – POŁĄCZENIA TELEFONICZNE 

  Administrator danych osobowych 

  Administratorem Państwa danych osobowych jest z Mylan Healthcare Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 21b, 02-676 Warszawa, NIP 525-259-30-19, REGON 147369599. 

  Z administratorem można skontaktować się pod nr tel. 00-800-151-0221, pod adresem e-mail dataprivacy@mylan.com lub pisząc na adres siedziby administratora Mylan Healthcare Sp. z o. o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.

   Mylan wyznaczył Inspektora ochrony danych („IOD”). Z IOD można skontaktować się pod adresem mailowym: dataprivacy@mylan.com; pisząc na adres: Chief Privacy Officer, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United States lub telefonicznie zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm.

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 

 • przyjmowanie zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych w celu monitorowania bezpieczeństwa stosowania naszych produktów leczniczych (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego- art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- dalej „RODO”);
 • rozpatrzenie i obsługa złożonej reklamacji (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy- art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • obsługa Państwa zgłoszeń, udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania, prośby o udzielenie informacji, (podstawa prawna: realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu administratora- art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 • W przypadku podania przez Państwa w zgłoszeniu reklamacyjnym, zapytaniu o udzielenie informacji medycznej lub innym Państwa zgłoszeniu, Państwa danych osobowych dotyczących Pani/ Pana zdrowia, podstawą prawną ich przetwarzania będzie Pani/ Pana zgoda (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 

  Podanie danych osobowych przez osoby prawnie zobowiązane do dokonywania zgłoszeń działań niepożądanych produktów leczniczych jest obowiązkowe i wynika z przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

  Podanie danych przez inne osoby lub w celach innym niż zgłoszenie działań niepożądanych produktów leczniczych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację wyżej wymienionych celów. 

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być spółki z grupy Mylan oraz podmioty trzecie, które dostarczają MYLAN towary i usługi, w tym podmioty świadczące na rzecz Mylan usługi informatyczne, firmy kurierskie, operatorzy pocztowi, audytorzy, jak również w przypadku takiej konieczności doradcy prawni. 

  Dostawcy towarów usług mogą działać w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych, jaki istnieje w Pani/ Pana kraju zamieszkania, lecz Mylan podejmie wszelkie konieczne działania, aby zapewnić, że zostanie zachowany poziom ochrony zgodnie z obowiązującym prawem. 

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do USA na podstawie Decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176) (Tekst mający znaczenie dla EOG). 

  Mają Państwo prawo do uzyskania kopi danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym: dataprivacy@mylan.com; pisząc na adres : Chief Privacy Officer, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United States; lub telefonicznie: https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm. 

  Okres przechowywania danych osobowych

  Państwa dane osobowe dotyczące zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego będą przechowywane przez okres 10 lat od wygaśnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu, którego dotyczy zgłoszenie działania niepożądanego. 

  Pani/ Pana dane osobowe zgromadzone w związku ze złożeniem reklamacji będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi procesu reklamacyjnego, zaspokojenia roszczeń, przedawnienia potencjalnych roszczeń oraz okres niezbędny do obrony praw i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

  Państwa dane osobowe gromadzone w związku z obsługą Państwa pozostałych zgłoszeń i zapytań będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się Państwo do nas zwracają.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przeniesienia danych do innego administratora. 

  W przypadku Państwa danych osobowych, które Mylan przetwarza na podstawie Pani/ Pana zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody poprzez skontaktowanie się z Mylan pod adresem dataprivacy@mylan.com

  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

  Może Pani/ Pan wykonać w/w prawa kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Mylan wysyłając e-mail na adres: dataprivacy@mylan.com; pisząc na adres  Chief Privacy Officer, 1000 Mylan Boulevard, Canonsburg, PA 15317, United States; lub telefonicznie::https://www.tnwgrc.com/mylan/newdialing2.htm 

  Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Ostatnia aktualizacja  2018-05-14